Minnesberg-Aggarps Samfällighetsförening och Minnesbergs Byalag
VÄGFÖRENING
OM FÖRENINGEN

Historia

PROTOKOLL
Årsmöte
Styrelse
DOKUMENT
Stadgar, regler, motioner mm
KONTAKT
Styrelse & webmaster

BYALAG
PROTOKOLL

Diverse

Årsmöte
AKTIVITETER
Arbetsgrupper
Pingis feb 2011
KONTAKT
Styrelse

FORUM
Till forumet >>
  Föreningens tillblivelse i korthet
   
 
[texten som pdf]

Ett första och inledande möte hölls i kommunhuset i Svedala den 25 april 1996 där lantmäteriet var sammankallande. Orsaken till att det skulle bildas en samfällighet var att den nya sträckningen av 108: an som tidigare gick trakt igenom Minnesberg var nu öppnad. I samband med att arbetsplan fastställts för ny vägsträckning av väg 108 väster om Minnesberg så beslöts det att gamla vägen genom Minnesberg skulle tas ur allmänt underhåll.

Samfälligheten registrerades den 27 juni 1997, en styrelse valdes som bestod av följande personer:
Roland Friberg, Ordförande
Anders Persson, ledamot
Bernt Åkesson, ledamot
Göran Längby, ledamot och kassör
Jan Lindsjö, ledamot

Kurt Kämpe, suppleant
Peter Carstedt, suppleant

Den gamla sträckan av väg 108 blev 2 samfälligheter. De som bodde i den norra delen av sträckningen som ligger i Svedala kommun ville själv sköta underhåll utan statligt stöd. Denna inkorporerades i Minnesberg Aggarps samfällighet senare under 2000 talet när norra utfarten till 108 stängdes av i samband med att nya 108 gjordes om till vajer väg.   

Innan vägen slutligen övertogs av samfälligheten gjordes en noggrann översyn av hela sträckningen. Det bildades 3 olika grupper som till fots gick hela vägsträckningen för at identifiera skador, saker som skulle rättas till eller korrigeras. De 3 grupperna bestod av Bernt Åkesson & Håkan Palmqvist grupp1, Anders Persson & Göran Längby grupp 2, Roland Friberg och Peter Carstedt grupp 3. 

Den slutgiltiga överlämningen av vägen till samfälligheten gjordes den 6 november 1997 där vägverket åtog sig att bl.a. bekosta 2 fartreducerande åtgärder, rensa samtliga brunnar och sidotrummor och övrigt se över avvattningssystemet längs vägen, samt att stå för kostnaden för vinterväghållningen 97/98.  

Vägsträckan som ingår i samfälligheten är ca 6 km lång och det finns idag ca 55 andelsägare som vardera betalar 300sek/andels tal. Uträckningen av andels tal som ligger till underlag görs med utgångsläge för den sträcka man kör samt om man som andelsägare har en privatbostad, lantbruk eller bedriver en affärsrörelse typ Minnesbergs Sverige AB. Som lantbrukare räknas andels tal fram beroende på den areal men brukar, som affärsidkare görs beräkningen utifrån den trafik som brukar vägen samt tonnage.

/Roland Friberg april 2009